Створення: 20-03-2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 28/04/2017

Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс», місцезнаходження м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, скликає загальні збори акціонерів 28.04.2017р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Андреюк М.С., Іванова Г.М., Цвєткова З.Ф.;

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Херсонбудтранс».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- уповноважити Дуруєву Марину Миколаївну від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

9.1 утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Херсонбудтранс», обрати НР ПрАТ «Херсонбудтранс» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.2 обрати головою НР ПрАТ «Херсонбудтранс» Магаляса Сергія Володимировича, членом ради – Курицького Романа Петровича;

9.3 утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Херсонбудтранс», обрати РК ПрАТ «Херсонбудтранс» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

9.4 обрати головою РК ПрАТ «Херсонбудтранс» Сук Олега Володимировича, членом РК – Шапар Антоніну Петрівну;

9.5 утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання згідно статуту товариства;

9.6 обрати Директором ПрАТ «Херсонбудтранс» Дуруєву Марину Миколаївну.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: khersonbudtrans.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Дуруєвої М.М..

Реєстрація учасників зборів 28.04.17 з 10.30 до 10.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 3364/3514.
 • Основні засоби 3172/3356.
 • Запаси 1/1.
 • Сумарна дбт заборгованість 135/125.
 • Грошові кошти 40/30.
 • Непокритий збиток 1889/1761.
 • Додатковий капітал 3507/3507.
 • Статутний капітал 11/11.
 • Поточні зобов’язання 1267/1269.
 • Збиток -128/-135/.
 • Кількість акцій 42464/42464.
 • Чисельність працівників 6/7.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2558) від 20.03.17.