Створення: 20-03-2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Херсонбудтранс», місцезнаходження м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, скликає загальні збори акціонерів 27.04.2018р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2017р.
 6. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Андреюк М.С., члени комісії – Іванова Г.М., Цвєткова З.Ф.;
Питання 2:
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.
Питання 3:
звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.
Питання 4:
звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.
Питання 5:
звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.
Питання 6:
- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;
- уповноважити Дуруєву Марину Миколаївну від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: khersonbudtrans.vatua.com
Будь який акціонер Товариства має право:
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Дуруєвої М.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:
- загальна кількість акцій у випуску товариства – 42 464 шт.;
- кількість голосуючих акцій – 32 390 шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.18.
Реєстрація учасників зборів 27.04.18 з 10.30 до 10.50 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.
Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 3364/3348.
 • Основні засоби 3172/2987.
 • Запаси 1/1.
 • Сумарна дбт заборгованість 135/267.
 • Грошові кошти 40/91.
 • Непокритий збиток 1889/1783.
 • Додатковий капітал 3507/3507.
 • Статутний капітал 11/11.
 • Поточні зобов’язання 1267/1212.
 • Збиток 128/106.
 • Кількість акцій 42464/42464.
 • Чисельність працівників 6/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 54(2807) від 20.03.18.