Створення: 16-03-2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2012

Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс» скликає чергові загальні збори акціонерів 27.04.2012р. об 11.00 за адресою: м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, актовий зал, з таким порядком денним:

  1. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2011р.
  2. Звіт Наглядової ради, звіт та висновки Ревізійної комісії.
  3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р.
  4.  Затвердження розподілу прибутку за звітний рік.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.12.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час у приймальні за адресою Товариства. Тлф. 0552372696.

Реєстрація учасників зборів 27.04.12 з 10.00 до 10.45. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.  Наглядова рада.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період 

поперед. період

Усього активів

128,0

10078,1

Основні засоби

0

10030,4

Сумарна дебіторська заборгованість

99,7

44,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

24,0

1,4

Нерозподілений прибуток

(1259,0)

(1966,6)

Додатковий капітал

0

        8309,4
Статутний капітал

10,6

10,6

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

855,1

841,8

Чистий прибуток (збиток)

1415,5

(618,1)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

42464

42464

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

9

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 50(1303) від 15.03.12