Створення: 12-04-2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/05/2013

Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс» скликає загальні збори акціонерів 17.05.2013р. об 11.00 за адресою: м.Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати діяльності за 2012 рік.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу товариства та порядку покриття збитків за 2012р.
  4. Переобрання наглядової ради.
  5. Переобрання ревізійної комісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 13.05.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні.

Реєстрація учасників зборів 17.05.13 з 10.00 до 10.45 за зазначеною адресою.

При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.): Усього активів 115/128. Основні засоби 3/-. Сумарна дебіторська заборгованість 101/100. Грошові кошти та їх еквіваленти 10/24. Власний капітал -1358/-1248. Статутний капітал 11/11. Непокритий збиток -1368/-1259. Поточні зобов’язання: 1440/1316. Збиток -109/1416. Вартість чистих активів -1358/-1248. Чисельність працівників 7/8.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 71(1575) від 12.04.13.