Створення: 11-09-2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Дуруєва Марина Миколаївна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Херсонбудтранс"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01268302
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73034
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок Миколаївське шосе, 4 км
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 37-26-96, 37-26-30
        Електронна поштова адреса емітента 115_hbudtrans@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № ???? Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяль Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувал
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Херсонбудтранс"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 616966
   Дата видачі 14.03.1995
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 10616.00
   Сплачений статутний капітал 10616.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Комсомольське вiддiлення ХЦБ ПIБ м. Херсон
   МФО банку 352286 Рахунок 26003301751549
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   70.20.0 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТI ВИРОБНИЧО-ТЕХНIЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 9 осiб, позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом протягом звiтного перiоду товариством не залучалися, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за звiтний перiод становила 1 особу. Розмiр фонду оплати працi за 2010 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2009 роком на 41,3 тис. грн. i склав 181,3 тис. грн., що обумовлено збiльшенням заробiтної плати працiвникiв. У звiтному перiодi працiвник товариства (головний бухгалтер) брав участь в семiнарах, метою яких було отримання професiйних консультацiй на тему бухгалтерського облiку та звiтностi, змiн у податковому законодавствi України, на що товариством було витрачено 1,5 тис. грн.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   15.09.2010
   79
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв осiб, що беруть участь у Загальних зборах акцiонерiв.
   2. Визначення способу та порядку голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства
   3. Обрання робочої Президiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
   4. Звiт Директора про результати дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
   5. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
   6. Звiт Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
   7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2009 рiк.
   8. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збитку) за звiтний рiк.
   9. Про переведення випуску акцiй товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   10. Про обрання депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв товариства. Затвердження умов договорiв з ними.
   11. Визначення дати припинення ведення реєстру та дiї договору на ведення реєстру №120 вi2004р. з ТОВ "Скiф".
   12. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю.
   13. Змiна найменування товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонерi товариства".
   14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї (у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть з нормами закону України "Про акцiонерi товариства").
   15. Вiдкликання та переобрання наглядової ради товариства.
   16. Вiдкликання та переобрання ревiзiйної комiсiї.
   17. Про внесення змiн та доповнень до положень про органи управлiння Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї.

   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення, яким обрано склад Лiчильної комiсiї.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення про голосування з питань порядку денного Зборiв здiйснювати шляхом використання бюлетенiв для голосування.
   По питанню № 3 порядку денного прийнято рiшення, яким обрано склад робочої Загальних зборiв Товариства.
   По питанню № 4 порядку денного прийнято рiшення, яким затверджено звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
   По питанню № 5 порядку денного прийнято рiшення, яким затверджено звiт про результати дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
   По питанню № 6 порядку денного прийнято рiшення, яким затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї щодо перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2009 рiк.
   По питанню № 7 порядку денного прийнято рiшення, яким затверджено звiт та баланс Товариства за 2009 рiк.
   По питанню № 8 порядку денного прийнято рiшення дивiденди за 2009 рiк не нараховувати.
   По питанню № 9 порядку денного прийнято рiшення змiнити форму iснування акцiй Товариства з документарної на бездокументарну, перевести випуск акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзувати акцiї) та затвердити Протокол рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства.
   По питанню № 10 понного прийнято рiшення обрати депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю ПрАТ "ВДЦП", обрати зберiгачем, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй АТЗТ "Нафта-Iнвест".
   По питанню № 11 порядку денного прийнято рiшення припинити договiр № 120 вiд 05.05.2004 р. з ТОВ "Скiф" стосовно ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства iз 16.12.2010 р.
   По питанню № 12 порядку денного прийнято рiшення повiдомити про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю акцiй кожного власника, зареєстрованого в перелiку власникiв iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується шляхом надiслання персональних повiдомлень простими листами.
   По питанню № 13 порядку денного прийнято рiшення змiнити найменування Товариства шляхом викладення його у наступнiй редакцiї: повне найменування - Публiчне акцiонерне товариство "Херсонбудтранс", скорочене найменування - ПАТ "Херсонбудтранс".
   По питанню № 14 порядку денного прийнято затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства пiдписати в присутностi нотарiуса затверджену нову редакцiю Статуту Товариства i здiйснити його державну реєстрацiю.
   По питанню № 15 порядку денного прийнято рiшення яким вiдкликано та переобрано склад наглядової ради Товариства.
   По питанню № 16 порядку денного прийнято рiшення яким вiдкликано та переобрано склад ревiзiйної комiсiї Товариства.
   По питанню № 17 порядку денного прийнято рiшення, яким затверджено новi редакцiї Положення про Загальнi Збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, Положення про Директора Товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Українська державна будiвельна корпорацiя "Укрбуд" 00026867 м. Київ, д/н, 01000, м. Київ, вул. Марини Раскової, 23   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова ревiзiйної комiсiї  Романюк Юлiя Вiкторiвна  ЕС № 351209, виданий 1-м вiддiлом Ялтинського МУГУМВС України в Криму 03.07.1997 д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Курицький Роман Петрович  СР № 383689, виданий Млинiвським РВ УМВС України у Рiвенський обл. 16.03.1998 д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Сокор Олександр Вiталiйович  АС № 066216, виданий Луцьким МУУМВС України у Волинський обл. 09.04.1996 д/н 0 0.00000000000%
   Голова наглядової ради  Магаляс Сергiй Володимирович  СН № 664543, виданий Мiнським РУГУМВС України у м. Києвi 16.12.1997 д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Туревич Володимир Петрович  МО № 763275, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 22.10.1999 21.05.2004 63 0.14836096458% 63 
   Член наглядової ради  Поляков Петро Iванович  МО № 171061, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 08.07.1996 21.05.2004 62 0.14600602864% 62 
   Член ревiзiйної комiсiї  Ковальчук Степан Володимирович  СР № 737358, виданий Млинiвським РВУМВС України 23.06.2000 д/н 0 0.00000000000%
   Член ревiзiйної комiсiї  Шапар Антонiна Петрiвна  МО № 619594, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 30.10.1998 21.05.2004 63 0.14836096458% 63 
   Усього   188 0.44272795780 % 188 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дуруєва Марина Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 772378, виданий Суворовським РВУМВС України в Херсонськiй обл. 29.12.1999
   Рік народження 1963
   Освіта Вища, Московський авiацiйний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ"Херсонбудтранс", заступник головного бухгалтера
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради, представництво Товариства у його вiдносинах з третiми особами та iн. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом звiтного перiоду посадова особа не переобиралась. Стаж керiвної роботи 13 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Романюк Юлiя Вiкторiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий ЕС № 351209, виданий 1-м вiддiлом Ялтинського МУГУМВС України в Криму 03.07.1997
   Рік народження 0
   Освіта д/н
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є контроль та перевiрка виконання прийнятих Загальними Зборами рiшень, виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту та iн. Голова ревiзiйної комiсiї Романюк Юлiя Вiкторiвна представник акцiонера юридичної особи, що володiє 76,28 вiдсоткiв акцiй. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 15.09.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: гол. бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Курицький Роман Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СР № 383689, виданий Млинiвським РВ УМВС України у Рiвенський обл. 16.03.1998
   Рік народження 1951
   Освіта Вища, Нацiональний аграрний унiверситет, м. Київ
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав "ВКФ "Ай Тi-Сервiс", референт
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, прийняття рiшення про спосiб повiдомлення Акцiонерiв про проведення Загальних Зборiв, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй та iн. Член наглядової ради Крицький Роман Петрович представник акцiонера юридичної особи, що володiє 76,28 вiдсоткiв акцiй. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостi заi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: референт. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сокор Олександр Вiталiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий АС № 066216, виданий Луцьким МУУМВС України у Волинський обл. 09.04.1996
   Рік народження 1968
   Освіта Вища, Київське вище iнженерне радiотехнiчне училище
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав СП "Олсервiс ЛТД", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, прийняття рiшення про спосiб повiдомлення Акцiонерiв про проведення Загальних Зборiв, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй та iн. Член наглядової ради Сокор Олександр Вiталiйович представник акцiонера юридичної особи, що володiє 76,28 вiдсоткiв акцiй. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимостiдовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Магаляс Сергiй Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СН № 664543, виданий Мiнським РУГУМВС України у м. Києвi 16.12.1997
   Рік народження 1972
   Освіта Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Терра-Трейд", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, прийняття рiшення про спосiб повiдомлення Акцiонерiв про проведення Загальних Зборiв, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй та iн. Голова наглядової ради Магаляс Сергiй Володимирович представник акцiонера юридичної особи, що володiє 76,28 вiдсоткiв акцiй. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралася. Посадова особа непогашеної судимоосадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Туревич Володимир Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 763275, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонськiй обл. 22.10.1999
   Рік народження 1958
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, прийняття рiшення про спосiб повiдомлення Акцiонерiв про проведення Загальних Зборiв, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 15.09.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стажу керiвної роботи немає, перелiк пх посад: водiй. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Поляков Петро Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 171061, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 08.07.1996
   Рік народження 1941
   Освіта Середня спецiальна, Новокаховський технiкум гiдромелiорацiї механiзацiї та електрифiкацiї сiльського господарства
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Херсонбудтранс", iнженер-енергетик
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, прийняття рiшення про спосiб повiдомлення Акцiонерiв про проведення Загальних Зборiв, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю Директора Товариства, прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 15.09.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стажу керiвної роботи немає, перереднiх посад: iнженер-енергетик. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ковальчук Степан Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий СР № 737358, виданий Млинiвським РВУМВС України 23.06.2000
   Рік народження 1983
   Освіта Вища, Нацiональний аграрний Унiверситет м. Київ
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватне акцiонерне товариство "Фуршет", заступник начальника вiддiлу нерухомостi
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є контроль та перевiрка виконання прийнятих Загальними Зборами рiшень, виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту та iн. Член ревiзiйної комiсiї Ковальчук Степан Володимирович представник акцiонера юридичної особи, що володiє 76,28 вiдсоткiв акцiй. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 15.09.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки, перелiк попереднiх посад: заступник начальника вiддiлу. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шапар Антонiна Петрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 619594, виданий Суворовським РВУМВС України в Херсонськiй обл. 30.10.1998
   Рік народження 1963
   Освіта Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Верхньосiрогозький ОПЗ", головний бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є контроль та перевiрка виконання прийнятих Загальними Зборами рiшень, виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 15.09.2010 р. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
   Усього  32 390 76 32 390 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
   Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
   Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
   Факс (044) 585-42-40
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
    
   Найменування Акцiонерне товариство закритого типу "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Закрите акцiонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 534033
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.06.2010
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс (0552) 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство Херсонська автобаза Мiнпромбуду України створене в 1949 роцi для виконання перевезень будiвельних вантажiв по мiсту Херсону та Херсонськiй областi. До 1991 року це було одне з самих великих пiдприємств в галузi будiвництва з високорозвинутими виробничими спорудами та з високими показниками виробництва. Економiчна криза в Українi в 90-тi роки негативно вплинула на розвиток та становище пiдприємства.
   З 14.03.1995р. Херсонська автобаза Мiнпромбуду України перетворена в ВАТ "Херсонбудтранс". У 2010 роцi товариство змiнило своє найменування на ПАТ "Херсонбудтранс" в зв'язку з приведенням своєї дiяльностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Бухгалтерський та податковий облiк товариства ведеться вiдповiдно до законодавства України.
   Форма ведення бухгалтерського облiку журнально-ордерна. Запаси приходуються по первинним документам та вiдносяться на баланс по первiснiй вартостi без ПДВ. При внесеннi запасiв в статутний капiтал пiдприємства, приходувати їх по вартостi вказанiй в накладнiй, якщо накладної немає, то по вартостi визначенiй зборами акцiонерiв. При виготовленнi запасiв силами пiдприємства приходувати по собiвартостi. При списаннi запасiв використовувати iндентифiкований метод. При списаннi ПММ, автошин використовувати нормативний метод. МБП дiляться на двi групи: 22 рахунок - МБП вартiстю до 1000 грн. Термiн використання - до 1 року. 112 рахунок - МБП вартiстю до 1000 грн. Термiн використання бiльше року. 100 вiдсоткiв знос. По основним засобам вартiстний критерiй бiльше 1000 грн., термiн використання бiльше року, використання для господарської дiяльностi. Метод амортизацiї основних засобiв - податковий. Для виконання ремонту озасобiв лiмiт складає 10 вiдсоткiв вiд залишкової вартостi основних засобiв станом на 01.01.2008 р. Особам, якi працюють за персональними комп'ютерами бiльше 50% робочого часу вводяться додатковi перерви кожнi 1,5 години по 15 хв. Резерв вiдпусток - в розмiрi 10% от фонду оплати працi. Резерв на охорону працi - в розмiрi 0,5% вiд об'єму продажу товарiв, виконаних робiт, послуг.
   Текст аудиторського висновку Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   В реєстр аудиторiв, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв, внесений рiшенням ДКЦПФР 26.01.2005 р. за № 410.
   Код ДРФО 2012314477. Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть ПАТ "Херсонбудтранс"
   за 2010 рiк.

   Для ДКЦПФР

   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 31 березня 2011р.

   Згiдно договору № 15-ОАО вiд 17.03.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 17 по 31 березня 2011 року проведена аудиторська перевiрка достi фiнансової звiтностi ПАТ "Херсонбудтранс" за 2010 рiк.
   Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
   - Публiчне акцiонерне товариство "Херсонбудтранс";
   - Суб'єкт малого пiдприємництва;
   - КОД за ЄДРПОУ - 01268302;
   - Мiсцезнаходження - м. Херсон, Миколаївське шосе, 4-ий км.;
   - Зареєстровано Комсомольською райдержадмiнiстрацiєю 14.03.1995р.;
   - Основний вид дiяльностi - надання в оперативну оренду нерухомого майна.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року, форма № 1-м;
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк, форма № 2-м.
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ПАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування ної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591, та вищезазначеного договору на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовне мiстять суттєвих викривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.
   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнародного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ПАТ "Херсонбудтранс" (далi Пiдприємство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного записуз Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк частково автоматизований.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв, Головної книги та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємствау ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. № 92 (далi П(С)БО № 7).
   За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2010р. на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, данi щодо яких наведенi в таблицi:

   Тис. грн
   Рахунок Сальдо по Д-ту Сальдо по Д-ту
   на 01.01.2010 р. на 31.12.2010 р.
   (первiсна вартiсть) (первiсна вартiсть)
   Номер Назва
   10 Основнi засоби (рядок
   031 балансу), в т. ч.: 14389,9 10564,5
   103 Будинки, споруди та
   передавальнi пристрої 14332,0 10548,0
   104 Машини та обладнання 10,2 10,2
   105 Транспортнi засоби 41,4 -
   112 Малоцiннi необоротнi
   матерiальнi активи 6,3 6,3

   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 534,1 тис. грн., залишкова вартiсть 10 030,4 тис. грн. Накопичена амортизадає 5 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Данi фiнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудиторської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   3. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Фiнансових iнвестицiй у звiтному перiодi Пiдприємство не мало.
   4. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв.
   В звiтному перiодi Пiдприємство не використовувало в своїй дiяльностi виробничi запаси. Виробнича дiяльнiсть ПАТ була пов'язана тiльки по наданню послуг з оперативної оренди основних засобiв.
   5. Аудит дебiторської заборгованостi.
   Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення:
   Класифiкацiя На кiнець року, тис. грн. На кiнець року,го (рядок
   161 балансу), в т. ч.: 5,8 100
   До 1-го року 5,8 100
   Бiльше нiж 1 рiк - -
   Бiльше нiж 3 роки - -

   Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нараховувався - у Пiдприємства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування.
   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi, а також розкриття iнформацiї по нiй в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
   6. Аудит грошових коштiв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 1,4 тис. грн., що вiдповiдає облiковим даним на дату балансу 31.12.2010р.
   7. Аудит власного капiталу.
   Розмiр, структура та призначення власного капiталу ПАТ вiдповiдає вимогам чинного Законодавства та його Статуту. Всього власного капiталу на 31.12.2010р. - 6353,4 тис. грн., в т. ч.: татутного капiталу - 10,6 тис. грн., подiленого на 42 464 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - додатковий капiтал - 8309,4 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (1966,6) тис. грн.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
   8. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi та довгостроковi зобов'язання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi ПАТ тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р. - 881,4 тис. грн., в т. ч.:
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 5,9 тис. грн.;
   - з бюджетом - 11,6 тис. грн.;
   - зi страхування - 5,5 тис. грн.;
   - з оплати працi - 16,6 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 841,8 тис. грн.
   До iнших поточних зобов'язань вiднесена позика грошових коштiв у юридичної особи.
   До довгострокових зобов'язань (рядок 480 балансу) на кiнець звiтного року вiднесенi вiдстроченi податковi зобов'язання на суму 2788,2 тис. грн.
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.

   9. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку ПАТ здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та Головнiй книзi, наданих в ходi перевiрки, стосовно доходiв Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первкументам.
   Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахування доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi П(С)БО № 15).
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за 2010 рiк склала 320,6 тис. грн. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО № 15.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Птва, а також розкриває iнформацiю про них.
   10. Аудит витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться вiдповiдно норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО № 16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: актiв виконання робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та Головнiй книзi, наданих в ходi перевiрки, стосрат Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   11. Фiнансовi результати дiяльностi ПАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповi-
   дають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2010 рiк становить 618,1 тис. грн., отриманий вiд операцiйної дiяльностi, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ПАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   12. Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ.

   Фiнансовий стан ПАТ "Херсонбудтранс" характеризується наступними основними показниками:

   Показники: На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiент
   абсолютної
   лiквiдностi 0 0 >0
   2.Коефiцiент
   загальної
   лiквiдностi 0,1 0,1 >1
   3.Коефiцiент
   фiнансової
   стiйкостi
   (автономiї) 0,4 0,6 >оефiцiент
   покриття
   зобов'язань
   власним
   капiталом
   (структури
   капiталу) 1,6 0,6 <1
   5.Вартiсть
   чистих
   активiв
   (тис. грн.) 5336,3 6353,4 >10,6

   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ за 2010 рiк свiдчить про низьку платiжну спроможнiсть пiдприємства. Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України.
   13. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
   ПАТ "Херсонбудтранс", як емiтент, на протязi всього 2010 року чiтко дотримувалося вимог статтi 41 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок" стосовно порядку, обсягу та термiнiв розкриття особливої iнформацiї. На протязi звiтного року емiтентом було офiцiйно оприлюдрозмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв одну особливу iнформацiю про змiну складу посадових осiб емiтента.

   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому вiдповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що фiнансова звiтнiсть ПАТ "Херсонбудтранс" за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр його активiв, зобов'язань та капiталу станом на 31.12.2010р. згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.


   Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному 2009 роцi була оренда виробничих примiщень та територiї.
   Основними клiєнтамм товариства є орендатори:
   - приватна фiрма "Капiтал-Сервiс" (м. Херсон);
   - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СВ+плюс" (м. Херсон);
   - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ПКФ "Дюна" (м. Херсон);
   - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бiтум-Флекс" (м. Херсон);
   - товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Камелiя-1" (м. Херсон).
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством були здiйсненi такi основнi придбання активiв:
   - у 2005 роцi придбано автомобiль ГАЗ 31029 за 23,0 тис. грн.
   - у 2008 роцi придбано диспетчерський пункт за 351,8 тис. грн., мостiння за 378,8 тис. грн.

   Основнi вiдчеження активiв за останнi п'ять рокiв:
   - у 2005 роцi були вiдчуженi основнi засоби на суму 265 тис. грн. ТОВ "СВ+Плюс", а також основнi засоби на суму 25,1 тис. грн. ПП "Бредова";
   - у 2010 роцi був вiдчужений легковий автомобiль на суму 18,0 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства наступнi:
   - висока конкуренцiя;
   - податковий тиск;
   - низька платоспроможнiсть клiєнтiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Товариство не порушувало законодавство у звiтному перiодi, штрафи та компенсацiї не виплачувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства у звiтному перiодi вiдбувалося за рахунок власних та залучених коштiв (фiнансова допомога на зворотнiй основi).
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду товариство не має укладених, але ще невиконаних договорiв (контрактiв).
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) У зв'язку з неможливiстю прогнозування на найближчий час фiнансових надходжень пiдприємства, окрiм тих, що повнiстю витрачаються на пiдтримку життєдiяльностi пiдприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутнi перiоди є неможливим.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не проводило.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi товариство виступало вiдповiдачем у справi за позовом ПАТ "Райффайзенбанк Аваль", дата вiдкриття провадження у справi - 11.01.2010 р. Змiст позовних вимог: iпотечна заборгованiсть. Найменування суду, в якому розглядалася справа: Днiпровський районний суд м. Херсона. Поточний розгляд справи: провадження у справi закрите.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi суб'єкта малого пiдприємництва (тис. грн.)

   Найменування перiод
   показника звiтний попереднiй
   Усього активiв 10078.1 13703.7
   Основнi засоби (за
   залишковою вартiстю) 10030.4 13638.5
   Довгостроковi
   фiнансовi iнвестицiї -- --
   Запаси -- --
   Сумарна дебiторська
   заборгованiсть 44.9 61.6
   Грошовi кошти та
   їх еквiваленти 1.4 2.8
   Власний капiтал 6353.4 5336.3
   Статутний капiтал 10.6 10.6
   Нерозподiлений
   прибуток
   (непокритий збиток) -1966.6 -7941.0
   Довгостроковi
   зобов'язання 2788.2 7504.0
   Поточнi зобов'язання 881.4 841.6
   Чистий прибуток
   (збиток) -618.1 -806.0
   Вартiсть чистих
   активiв 6353.4 5336.3
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   13638.500   10030.400   0.000   0.000   13638.500   10030.400
     — будівлі та споруди   13628.700   10030.400   0.000   0.000   13628.700   10030.400
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   9.800   0.000   0.000   0.000   9.800   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   13638.500   10030.400   0.000   0.000   13638.500   10030.400
   Опис: Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010 р. становить 534,1 тис. грн., залишкова вартiсть 10030,4 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 5 вiдсоткiв первiсної вартостi основних засобiв. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Обмежень щодо користування майном товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   6353.400 5336.300
   10.600 10.600
   10.600 10.600
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6353.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(10.600 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 11.600  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 841.800  X X
   Інші зобов'язання X 2816.200  X X
   Усього зобов'язань X 3669.600  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться:
   - довгостроковi зобов'язання (рядок 480 балансу), до яких вiднесенi вiдсподатковi зобов'язання на суму 2788,2 тис. грн.
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 5,9 тис
   - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 5,5 тис. грн.;
   - поточнi зобов'язання за розрахунками з оацi в сумi 16,6 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2009 0 0
   3 2008 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 5
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 5
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Аудитор протягом останнiх трьох рокiв не змiнювався.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України змiнено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв в зв'язку з приведенням дiяльностi товариства до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий товариство не має кодексу копоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   товариство не має кодексу копоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Херсонбудтранс" За ЄДРПОУ 01268302
   Територія 73034, Херсонська область, д/н, м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км За КОАТУУ 6510136600
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 70.20.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73034, Херсонська область, д/н, м. Херсон, Миколаївське шосе, 4 км
   Середня кількість працівників 9
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 13638.5 10030.4
   — Первісна вартість 031 14389.9 10564.5
   — Знос 032 751.4 534.1
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 13638.5 10030.4
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 7.6 5.8
   — первісна вартість 161 7.6 5.8
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.1 0.4
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 53.9 38.7
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 2.8 1.4
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 0.5 1.4
   Усього за розділом ІІ 260 64.9 47.7
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.3 0.0
   Баланс 280 13703.7 10078.1

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 10.6 10.6
   Додатково вкладений капітал 320 13266.7 8309.4
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -7941.0 -1966.6
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 5336.3 6353.4
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 21.8 55.1
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 7504.0 2788.2
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.0 5.9
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 8.8 11.6
   — зі страхування 570 4.7 5.5
   — з оплати праці 580 15.4 16.6
   Інші поточні зобов'язання 610 812.7 841.8
   Усього за розділом IV 620 841.6 881.4
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 13703.7 10078.1
   Примітки:
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010 р. зменшилася, у порiвняннi з даними за станом на 31.12.2009 р. на 3625,6 тис. грн.та становить 10078,1 тис. грн.
   Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу Необоротнi активи, встановлено, що вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 3608,1 тис. грн.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р. на 17,2 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги скоротилася на 1,8 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом збiльшилася на 0,3 тис. грн. та становить на кiнець року 0,4 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась на 15,2 тис. грн. i становить на кiнець року 38,7 тис. грн. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на кiнець року становили 1,4 тис. грн., що на 1,4 тис. грн. менше нiж на початок року. Сума iнших оборотних активiв товариства зросла на кiнець звiтного перiоду на 0,9 тис. грн. i становить 1,4 тис. грн.
   му роздiлу пасиву балансу товариства видно, що сума власного капiталу товариства станом на 31.12.2010 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. збiльшилася на 1017,1 тис. грн.
   Сума забезпечення наступних витрат i цiльового фiнансування товариства, яка вiдображена в II роздiлi пасиву балансу, збiльшилася з 21,8 тис. грн. на початок року до 55,1 тис. грн. на кiнець року.
   До довгострокових зобов'язань (рядок 480 балансу) на кiнець звiтного року вiднесенi вiдстроченi податковi зобов'язання на суму 2788,2 тис. грн.
   Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, збiльшилися на 39,8 тис. (з 841,6 тис.грн. на початок року до 881,4 тис. грн. на кiнець року). Так, поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом зросли на 2,8 тис. грн., зi страхування зросли на 0,8 тис. грн., з оплати працi зросли на 1,2 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання (фiнансова допомога на зворотнiй основi) збiльшилися на 29,1 тис. грн.
   Суми статей ф.1 "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного ичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 320.6 279.4
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 53.4 46.6
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 267.2 232.8
   Інші операційні доходи 040 105.9 82.5
   Інші звичайні доходи 050 15.0 0.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 388.1 315.3
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 227.5 155.2
   Витрати на оплату праці 100 181.3 140.0
   Відрахування на соціальні заходи 110 69.0 54.2
   Амортизація 120 518.2 710.0
   Інші операційні витрати 130 1.0 61.9
   у тому числі 131 0.0 0.0
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 0.0 0.0
   Інші звичайні витрати 150 9.2 0.0
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 0.0 0.0
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 1006.2 1121.3
   Чистий прибуток (збиток) 190 -618.1 -806.0
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 618,1 тис. грн. (у 2009 р. - 806,0 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 41,2 тис. грн., з 279,4 тис. грн. до 320,6 тис. грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї послуг зрiс до 267,2 тис.грн. Усi чистi доходи товариства станом на кiнець звiтного перiоду склали 388,1 тис.грн.
   Витрати товариства у звiтному роцi склали 1006,2 тис. грн., що на 115,1 тис. грн. бiльше нiж за аналогiчний перiод минулого року. При цьому слiд зазначити, що найбiльшу питому вагу у структурi витрат займають амортизацiйнi вiдрахування, якi склали 518,2 тис. грн.


  • Примітки