Створення: 05-09-2011

Річна інформація емітента за 2010 р.

1. Загальні відомості.

Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Херсонбудтранс». Адреса 73034, м. Херсон Миколаївське шосе, 4 км. Код ЄДРПОУ 01268302. Тлф 0552372696. Св. про держреєстрацію А01 № 616966 від 14.03.1995.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника

2010р.

2009р.

Усього активів

10078.1

13703.7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

10030.4

13638.5

Сумарна дебіторська заборгованість

44.9

61.6

Грошові кошти та їх еквіваленти

1.4

2.8

Власний капітал

6353.4

5336.3

Статутний капітал

10.6

10.6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-1966.6

-7941.0

Довгострокові зобов’язання

2788.2

7504.0

Поточні зобов’язання

881.4

841.6

Чистий прибуток (збиток)

-618.1

-806.0

Вартість чистих активів

6353.4

5336.3

3. Посадовi особи:

Директор, головбух: Дуруєва Марина Миколаївна.

Голова наглядової ради: Магаляс Сергiй Володимирович, представник акцiонера юрособи (володiє 76,28% акцiй).

Члени ради: Туревич Володимир Петрович, Поляков Петро Iванович, а також представники акцiонера юрособи (володiє 76,28% акцiй): Курицький Роман Петрович, Сокор Олександр Вiталiйович.

Голова ревкомiсiї: Романюк Юлiя Вiкторiвна, представник акцiонера юрособи (володiє 76,28% акцiй).

Члени РК: Шапар Антонiна Петрiвна та Ковальчук Степан Володимирович, представник акцiонера юрособи, (володiє 76,28% акцiй). Змiни у складi посадових осiб вiдбулись 15.09.10 рiшенням зборiв акцiонерiв. Особи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не мають. Засновник: Українська державна будiвельна корпорацiя «Укрбуд». Частка в СК 0%.

4.Інформація про ЦП.

Акцiї іменнi простi в бездокументарній формі. Кiлькiсть 42464шт. Номiнал 0.25грн. Код випуску UA4000095087. Процент в СК 100%. На бiржовий ринок ЦП не виставлялись, до лiстингу не включалися.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік власників ЦП емітента.

У звiтному перiодi припинений договiр № 120/1-р вiд 02.06.09 на ведення реєстру акцiонерiв з реєстратором ТОВ «Скiф», код ЄДРПОУ 31221747. Реєстр передано зберiгачу цiних паперiв АТЗТ «Нафта-Iнвест», код ЄДРПОУ 22760119 (договiр на вiдкриття рахункiв у ЦП № 10-дем вiд 19.11.10). Рiшення прийнято 15.09.10 зборами акцiонерiв в зв’язку з дематеріалізацією. Реєстр переданий зберiгачу АТЗТ «Нафта-Iнвест» за трьохстороннiм актом прийому-передачi № 10122201 вiд 22.12.10, сторонами якого виступили ТОВ «Скiф», АТЗТ «Нафта-Iнвест», ПАТ «Херсонбудтранс».

6. Інформація про загальні збори.

Черговi загальнi збори вiдбулися 15.09.2010р.

7. Інформація про виплату дивідендів.

В зв’язку з вiдсутнiстю прибутку за 2010р. дивiденди нараховуватися не будуть.

8. Інформація щодо аудиторського висновку.

Аудитор Пiрiєнко  Валерiй  Iванович. Код ДРФО 2012314477. Підтверджує достовірність фінансової звітності товариства за 2010р.

9. Інформація про розкриття повного тексту річної інформації.

Повний текст річної інформації у загальнодоступній ІБД Комісії розкритий 22.04.2011р.

10. Підпис:

Директор Дуруєва Марина Миколаївна.