Створення: 28-08-2011

Статут

  “ЗАТВЕРДЖЕНО”Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Херсонбудтранс»
Протокол № 1/2010
від “15” вересня  2010 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Херсонбудтранс»

 (нова редакція)

 Ідентифікаційний код 01268302

Розділ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут (надалі – «Статут»), викладений у новій редакції у зв’язку із приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», визначає порядок діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства «Херсонбудтранс», (надалі – «Товариство»), що створене згідно з рішенням Української державної будівельної компанії «Укрбуд» від 17.01.1994р. № 31 шляхом перетворення Державного підприємства «Херсонська автобаза» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993р.
1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, інших законодавчих актів, а також Статуту та рішень органів управління Товариства.
1.3. Товариство має найменування:
1.3.1. повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс»;
1.3.2. скорочене найменування: ПАТ «Херсонбудтранс».
1.4. Місцезнаходження Товариства: 73034, м. Херсон, Комсомольський район, Миколаївське шосе, 4 км.
1.5. Публічне акціонерне товариство «Херсонбудтранс» продовжує користуватися всіма правами та виконувати всі обов’язки Відкритого акціонерного товариства «Херсонбудтранс», набуті ним до зміни найменування.

Розділ 2.

ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності для одержання прибутку та реалізація соціально-економічних інтересів Акціонерів Товариства та членів трудового колективу.
2.2. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати всі види господарської діяльності, які не заборонені законодавством, зокрема (але не обмежуючись наведеним нижче).
Предметом діяльності Товариства є:
- проведення наукових досліджень, розробка науково-технічної та конструкторської документації на засоби тех­нологічного оснащення основного та допоміжного виробництва, машин і устаткування для різних галузей народного господарства, товарів народного споживання;
- проектування     автоматизованих     транспортно-складських     систем,     підйомно-транспортного,     вантажно-розвантажувального і складського устаткування;
- проектування будівництва автошляхів, транспортних мереж, промислових, житлових, гідротехнічних споруд;
- проектування та виробництво камбузного та харчового устаткування;
- проектування, конструювання, виготовлення та монтаж вантажно-підйомного обладнання, машин і механізмів;
- розробка проектної документації, конструювання, виготовлення обладнання, механізмів та засобів автоматиза­ції, контрольно-вимірювальних приладів і їх монтаж для газифікованих об’єктів і газопостачання;
- конструювання, виготовлення та монтаж ємкостей і апаратів, працюючих під підвищеним тиском;
- надання послуг в галузі проектування, інформатики, екології, посередницької та комерційної діяльності і в ін­ших галузях, включаючи продаж ліцензій і «ноу-хау» в рамках чинного законодавства;
- організація і проведення науково-технічних семінарів, конференцій, культурних заходів;
- виконання монтажних робіт з монтажу металоконструкцій та збірного залізобетону;
- виконання монтажних робіт з монтажу гідротехнічних та промислових об’єктів;
- монтаж трубопроводів та кранового обладнання;
- виготовлення та збут металоконструкцій, збірного залізобетону;
- проведення експертизи науково-технічних розробок у галузі проектування і виробництва засобів технологічного оснащення, будівництва;
- прогнозування і розробка перспективних напрямків розвитку підйомно-транспортного та складського устатку­вання та устаткування для збереження і переробки листових та профільних матеріалів, камбузного та харчового уста­ткування;
- виготовлення та впровадження у виробництво технологічних процесів і засобів технологічного оснащення, ма­шин і механізмів, їх частин і приладдя в різних галузях споживання;
- будівельні та ремонтно-будівельні роботи усіх видів – промислове, житлове, капітальне, гідроспоруд, автотран­спортних мереж, шляхів, сільськогосподарських об’єктів і т.ін.;
- надання послуг підприємствам, організаціям, установам, населенню з будівництва, ремонту, реконструкції жит­ла, господарських та інших побудов;
- виробництво, реалізація збірних бетонних та залізобетонних виробів;
- виробництво, реалізація будівельної цегли;
- організація і здійснення оптової, роздрібної, комісійної торгівлі товарами будівельного, виробничо-технічного призначення, народного вжитку, а також іншими товарами промислової і продовольчої групи, торгово-закупівельна діяльність;
- виробництво, реалізація біологічних видів паливно-мастильних матеріалів;
- виготовлення та розлив виноградних і плодових вин. міцних напоїв (лікеро-горілчаних та коньячних), газованих вин і напоїв;
- розробка та збут програмного продукту для ЕОМ;
- виконання робіт та поставок для потреб і по замовленню споживачів на договірній основі;
- виробництво, реалізація морозива і нетрадиційних виробів (майонез, кетчуп та ін.);
- випуск товарів народного споживання;
- поліграфічна діяльність, у тому числі видання каталогів і рекламних матеріалів, друкування бланкової продук­ції, книг і брошур, фотопослуги;
- інформаційно-рекламна та видавницька діяльність, маркетинг;
- надання методичних, консультаційних, експертних послуг;
- оренда обладнання, транспорту і іншого майна;
- надання в оренду основних засобів та земельних ділянок;
- надання в оренду транспортних засобів, споруд, будівель як для офісних приміщень, так і для промислових та виробничих цілей;
- складські послуги і інші послуги по збереженню;
- надання послуг в сфері громадського харчування, відкриття кафе, а також інша діяльність в сфері торгівлі та комерційних послуг;
- здійснення операцій по придбанню, обміну та продажу іноземної валюти на валютних аукціонах, біржах та міжбанківському валютному ринку;
- організація та експлуатація підприємств (пунктів) побутового обслуговування, готельного господарства і гро­мадського харчування, а також надання на їх основі побутових послуг та послуг в сфері громадського харчування і готельного обслуговування;
- надання транспортних послуг організаціям, підприємствам, громадянам;
- вантажні і пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;
- представницькі, агентські послуги, торгівельно-посередницькі операції;
- проведення аукціонів, виставок, торгів, ярмарок;
- відкриття магазинів-салонів, проведення виставок-аукціонів, у тому числі в зарубіжних країнах, для реалізації (придбання) транспортних засобів на комерційній чи комісійній основі, власної продукції і продукції інших виробни­ків;
- придбання та продаж устаткування, транспортних засобів, будинків, споруд та інших матеріально-технічних цінностей у підприємств, організацій, громадян;
- надання послуг у сфері матеріального і нематеріального виробництва, в тому числі: управлінських послуги, ринкові дослідження, консультації по фінансах та бухгалтерському обліку і звітності, оподаткуванню і податковому плануванню, юридичні консультації, економічні дослідження і консультації;
- підряд і субпідряд на капітальне і житлове будівництво, перевезення вантажів і пасажирів;
- інформаційно-посередницькі і впроваджувальні послуги;
- вишукувальні роботи та послуги, геологічні розробки, розробка надр;
- виготовлення, зберігання, реалізація товарів народного споживання;
- вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- проведення комерційної діяльності, організація та здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі продовольчими, промисловими та сільськогосподарськими товарами через мережу власних та орендованих магазинів, виї­зна торгівля, торгівля на умовах консигнації;
- інвестиційна діяльність, включаючи будівництво та використання (в тому числі комерційне) об’єктів виробни­чого, житлового, господарського, агропромислового призначення, транспорту, зв’язку та охорони здоров’я, а також виконання будівельних та ремонтних робіт;
- організація та експлуатація підприємств (пунктів) побутового обслуговування, готельного господарства і гро­мадського харчування, а також надання на їх основі побутових послуг та послуг в сфері громадського харчування і готельного обслуговування;
- виробництво, реалізація медичного обладнання усіх видів, не заборонених законодавством;
- організація, створення, утримання медичних та медично-лікувальних закладів усіх видів та напрямків традицій­ної та нетрадиційної медицини;
- надання медичних послуг усіх видів;
- організація медичних та оздоровчих центрів відпочинку;
- туристичне та екскурсійне обслуговування громадян України та інших держав;
- організація професійно-технічного навчання і курсів підвищення кваліфікації спеціалістів, проведення виробни­чого навчання;
- вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- проведення комерційної діяльності, організація та здійснення оптової, роздрібної та комісійної торгівлі продо­вольчими, промисловими та сільськогосподарськими товарами через мережу власних та орендованих магазинів, виїзна торгівля, торгівля на умовах консигнації;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у т.ч. експортно-імпортних операцій, включаючи поставку та експорт послуг, товарів;
- здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.
Товариство має право без обмежень, приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
2.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), можуть виконуватись тільки після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

Розділ 3.
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
3.2. Товариство набуває цивільних прав і обов’язків і здійснює їх через свої органи управління, які діють відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
3.3. Товариство здійснює свою діяльність на основі повного господарського розрахунку, рентабельності та самоокупності, має самостійний баланс, банківські рахунки, круглу печатку із своїм повним найменуванням із знаком для товарів та послуг, інші печатки та штампи, фірмовий бланк, а також інші фірмові атрибути.
3.4. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, належним йому на праві власності.
3.5. Товариство не відповідає за майновими зобов’язаннями Акціонерів.
3.6. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій.
3.7. Акціонери, які не повністю оплатили акції, додатково відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах не оплаченої частини вартості належних їм акцій.
3.8. Товариство не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями Товариства, якщо інше не передбачене законами України та/чи договорами, укладеними Товариством та/або установчими документами цих товариств.
3.9. Товариство самостійно набуває майнових та немайнових прав, несе пов’язані з цим обов’язки, а також може виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в будь-яких судах.
3.10. Товариство веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та статистичну звітність.
3.11. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
3.12. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.
3.13. Товариство у встановленому чинним законодавством порядку має право створювати (у тому числі як співзасновник) інші юридичні особи, брати участь у вже створених підприємствах і організаціях, включаючи підприємницькі товариства (зокрема, шляхом набуття часток в їх статутних капіталах або придбання випущених ними акцій), а також входити на добровільних засадах до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань підприємств.
3.14. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку створювати на території України і за її межами свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи (структурні одиниці). Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень про них, затверджених Товариством.
3.15. Товариство створене на невизначений строк і може користуватися будь-якими іншими правами, наданими юридичній особі чинним законодавством.
3.16. Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.
3.16.1. Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації та/або інсайдерської інформації Товариства несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми документами Товариства та у відповідності до чинного законодавства.
3.17.   Товариство має право за рішенням Загальних Зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних Зборів, відповідно до Статуту.
3.17.1. Рішенням Загальних Зборів обов’язково встановлюються:
3.17.1.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
3.17.1.2. строк викупу;
3.17.1.3. ціна викупу (або порядок її визначення);
3.17.1.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
3.17.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості та не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
3.17.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до пункту 3.17.3.1. Статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
3.17.3.1. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:
3.17.3.1.1. для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
3.17.3.1.2. для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, – як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
3.17.3.2. Після визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів Наглядова Рада (у процесі створення Товариства – установчі збори) затверджує їх ринкову вартість.
3.17.4. Товариство зобов’язане придбавати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних Зборів. У разі не виконання зобов’язань з викупу акцій, акціонер має право звернутися до суду.
3.17.5. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних Зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
3.17.6. У разі якщо Загальними Зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій Акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання Акціонерам зазначеного повідомлення.
3.17.7. Загальні Збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих Акціонерів.
3.17.8. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних Зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних Зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
3.17.9. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до пункту 3.17.3.1. Статуту.
3.17.10. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням порядку встановленого пунктом 3.17.3.1. Статуту, є нікчемними.
3.18. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено Статутом та проспектом емісії таких цінних паперів.
3.19. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
3.19.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов’язання про обов’язковий викуп акцій відповідно до пункту 5.2. Статуту;
3.19.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
3.19.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.
3.20. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.
3.21. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
3.22. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.
3.23. Акціонером може бути одна особа у разі придбання нею усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома, у порядку передбаченому чинним законодавством.
3.24. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.
3.25. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
3.26. Товариство зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Розділ 4.
ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства була Українська державна будівельна компанія «Укрбуд», якою при створені Товариства було придбано 100 % акцій.
4.2. Акціонерами Товариства є особи, які є власниками його акцій згідно з Переліком Акціонерів власників іменних цінних паперів (для цілей Статуту – «Акціонер» або «Акціонери»).
4.3.  Перелік Акціонерів, кількість належних їм акцій та інші відомості відображаються у Переліку Акціонерів власників іменних цінних паперів, який ведеться Товариством або іншою особою відповідно до чинного законодавства.
4.4. Кількість Акціонерів та їхній персональний склад можуть бути змінені в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством, з внесенням відповідних змін до Переліку Акціонерів власників іменних цінних паперів Товариства.

Розділ 5.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ

5.1. Фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якщо вони є власниками акцій Товариства мають право:
5.1.1. володіти, користуватися і розпоряджатися належними їм акціями Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства (здійснювати право власності на акції Товариства), зокрема передавати акції Товариства безоплатно або за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам;
5.1.2. здійснювати права, що витікають з права власності на акції (похідні права), а саме:
5.1.2.1. у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, безпосередньо або через своїх представників брати участь в управлінні Товариством, зокрема:
5.1.2.1.1. вносити питання до порядку денного Загальних Зборів;
5.1.2.1.2. брати участь у Загальних Зборах;
5.1.2.1.3. знайомитися з документами пов’язаними з порядком денним Загальних Зборів;
5.1.2.1.4. голосувати на Загальних Зборах з усіх питань порядку денного;
5.1.2.1.5. бути обраним до органів управління Товариства;
а також у випадках, передбачених чинним законодавством України:
5.1.2.1.6. вимагати скликання та скликати Загальні Збори у будь-який час з будь-яких питань;
5.1.2.1.7. право на обов’язкове внесення питань до порядку денного Загальних Зборів;
5.1.2.1.8. здійснювати особисто або призначати свого представника для контролю за реєстрацією осіб, що прибули для участі у Загальних Зборах;
5.1.2.1.9. вимагати проведення аудиторської перевірки Товариства, не частіше двох разів на календарний рік;
5.1.2.1.10. вимагати проведення спеціальної перевірки діяльності Товариства Ревізійною Комісією або аудитором у будь-який час;
5.1.2.1.11. вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій;
5.1.2.1.12. здійснювати відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом та Статутом;
5.1.2.1.13. переважне право при додатковій емісії акцій Товариства;
5.1.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у тому числі реалізувати переважне право на отримання дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством;
5.1.2.3. у разі ліквідації Товариства отримати частину майна (у грошовій або іншій формі), вартість якого пропорційна номінальній вартості належних їм акцій, у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у тому числі – переважне право на отримання частини майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
5.1.3. немайнові права, передбачені чинним законодавством України, зокрема, право на збереження конфіденційної інформації щодо Акціонера.
5.1.4.  інші майнові та немайнові права, передбачені Статутом та чинним законодавством.
5.2. Право вимагати здійснення обов’язкового викупу має Акціонер, який є:
5.2.1. власником простих акцій Товариства та зареєструвався для участі у Загальних Зборах і голосував проти прийняття Загальними Зборами рішення про:
5.2.1.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
5.2.1.2. вчинення Товариством значного правочину;
5.2.1.3. зміну розміру Статутного капіталу.
5.2.2. власником привілейованих акцій та зареєструвався для участі у Загальних Зборах і голосував проти прийняття Загальними Зборами рішення про:
5.2.2.1. внесення змін до Статуту Товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства;
5.2.2.2. розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства.
5.3. Порядок реалізації права Акціонера вимагати обов’язкового викупу:
5.3.1. Акціонер, який має намір реалізувати право вимагати обов’язкового викупу протягом 30 днів після прийняття Загальними Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, подає Товариству письмову вимогу.
5.3.2. У вимозі Акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.
5.3.3. Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать Акціонеру протягом 30 днів після отримання вимоги Акціонера про обов’язковий викуп. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, встановлених у цьому пункті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Договір між Товариством та Акціонером про обов’язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
5.3.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних Зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому пунктом 3.18.3.1. Статуту.
5.3.5. Товариство у випадках, передбачених пунктом 5.2. Статуту, зобов’язане викупити належні Акціонерові акції.
5.4. Переважним правом при додатковій емісії, що передбачене пунктом 5.1.2.1.13. Статуту визнається право Акціонера:
5.4.1. власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
5.4.2. власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних Акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.
5.5. Порядок реалізації переважного права Акціонера при додатковій емісії:
5.5.1. Переважне право надається Акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов’язково, в порядку визначеному законодавством.
5.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
5.5.2.1. Повідомлення про розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.
5.5.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
5.6. Акціонери зобов’язані:
5.6.1. додержуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
5.6.2. виконувати рішення Загальних Зборів, Наглядової Ради, Директора та Ревізійної Комісії;
5.6.3. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
5.6.4. виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов’язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
5.6.5. сприяти розвитку Товариства і підвищенню ефективності його фінансово-господарської діяльності;
5.6.6. здійснювати спільно всі необхідні дії щодо захисту інтересів Товариства і його діяльності;
5.6.7. виконувати інші обов’язки, передбачені Статутом та чинним законодавством України.
5.7. Між Товариством та Акціонером може бути укладено договір, за яким на Акціонера покладаються додаткові обов’язки, у тому числі обов’язок участі у Загальних Зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Розділ 6.
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства при його створенні сплачується за рахунок грошових коштів або майна, майновими або немайновими правами , що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).
6.2. Статутний капітал Товариства становить 10 616,00 грн. (десять тисяч шістсот шістнадцять гривень 00 копійок) для цілей Статуту – «Статутний капітал») та поділений на 42 464 (сорок дві тисячі чотириста шістдесят чотири) прості іменні акції номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна.
6.3. Кількість акцій, належних кожному із Акціонерів, відображається у переліку Акціонерів, реєстрі власників іменних цінних паперів, або в іншому порядку, визначеному чинним законодавством.
6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) Статутний капітал.
6.5. Збільшення Статутного капіталу допускається після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством.
6.5.1. Збільшення Статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
6.5.2. Збільшення Статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
6.6. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій пропорційно до кількості власних акцій.
6.7. Статутний капітал може бути зменшений, але його розмір не може бути менший від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законодавством.
6.8. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості у порядку встановленому чинним законодавством.
6.8.1. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.
6.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому чинним законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений Законом, Товариство зобов’язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
6.10. Рішення про збільшення або зменшення Статутного капіталу приймається Загальними Зборами.
6.11. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення відповідних змін до державного реєстру.
6.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.
6.13. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій,  внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
6.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу.
6.15. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Розділ 7.
АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство може випускати прості іменні та привілейовані акції у бездокументарній формі.
7.2. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі Статутного капіталу не може перевищувати 25%.
7.3. При придбанні акцій Товариства Акціонер зобов’язаний у встановлений строк оплатити повну вартість акцій.
7.4. Акція є іменним цінним папером, який засвідчує майнові та немайнові права його власника (Акціонера), що стосуються Товариства та визначені Статутом.
7.5. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.
7.6. Акціонери мають право продавати, подарувати, заповісти або в інший спосіб відчужувати повністю або частково належні їм акції одному чи кільком Акціонерам або третім особам (юридичним чи фізичним). Відчуження акцій відбувається також у порядку спадкоємства Акціонерів – фізичних осіб та правонаступництва Акціонерів – юридичних осіб.
7.7. Разом з відчуженням Акціонером своїх акцій (частини акцій) іншому Акціонеру або третій особі відбувається одночасний перехід всіх прав та обов’язків, які належали Акціонеру, відповідно до кількості відчужених акцій.
7.8. Укладення договорів купівлі-продажу акцій Товариства після проведення процедури лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.
7.9. Обіг акцій реєструється у реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства, або в іншому порядку, визначеному чинним законодавством.
7.10. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
7.11. У разі прийняття Загальними Зборами рішення про випуск привілейованих акцій, Загальні Збори зобов’язані прийняти рішення про внесення змін до Статуту і визначити умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу, а також – права Акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу.

Розділ 8.
МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА.
РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ.
ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ.

8.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
8.2. Товариство є власником:
-    майна та грошових коштів, переданих йому Засновниками (Акціонерами) у власність як вклад до Статутного капіталу;
-    майна та грошових коштів, акумульованих за рахунок випуску цінних паперів;
-    продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
-    одержаних доходів;
-    надходжень від господарської діяльності, цінних паперів та інших надходжень, отриманих на підставах, що не суперечать чинному законодавству;
-    капітальних вкладень;
-    кредитів банків;
-    благодійних внесків та пожертвувань;
-    іншого майна, набутого на підставах не заборонених законом.
8.3. Джерелами формування майна Товариства є:
-    грошові та матеріальні внески Акціонерів;
-    доходи, одержані від господарської діяльності;
-    доходи що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
-    надходження від діяльності підприємств, заснованих Товариством;
-    кредити (позички) банків та інших кредиторів;
-    капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
-    майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
-    безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
-    інші джерела, які не заборонені законодавством України.
8.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат i витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
8.5. Чистий прибуток (власний капітал), визначений у спосіб передбачений пунктом 8.4. Статуту, залишається у повному розпорядженні Товариства. Відповідно до рішень Загальних Зборів чистий прибуток Товариства може використовуватися для виплати дивідендів Акціонерам або для використання у подальшій діяльності Товариства.
8.6. Ринкова вартість майна Товариства у випадках передбачених Статутом визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
8.7. У Товаристві створюється Резервний капітал, розмір якого встановлюється Загальними Зборами, але не менше 15% Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу встановлюється рішенням Загальних Зборів, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.
8.8. Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається Загальними Зборами. Розмір дивідендів, що виплачуються кожному Акціонеру, визначається пропорційно до кількості належних їм Акцій.
8.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
8.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
8.10.1. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати,  у строк та спосіб визначений рішенням Наглядової Ради.
8.10.2. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів  фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
8.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі якщо:
8.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
8.11.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
8.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
8.12.1. Товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до пунктів 5.2. цього Статуту.
8.12.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
8.13. Збитки, що можуть виникнути в процесі діяльності Товариства, покриваються за рахунок коштів Резервного капіталу Товариства, а у випадках, коли коштів Резервного капіталу недостатньо – за рахунок інших коштів, а при недостатності й цих коштів – за рахунок реалізації майна Товариства. Порядок покриття збитків визначається Загальними Зборами.
8.14. Випуск акцій для відшкодування збитків, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається.

Розділ 9.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Органи управління Товариством:
9.1.1. Загальні Збори – вищий орган;
9.1.2. Наглядова Рада – орган, що здійснює контроль за діяльністю Директора та захист прав Акціонерів в період між Загальними Зборами, а також в межах своєї компетенції регулює діяльність Директора.
9.1.2.1. Якщо один Акціонер є власником усіх акцій, випущених Товариством, Наглядова Рада може не створюватися, при цьому усі повноваження Наглядової Ради виконує особа, призначена єдиним Акціонером.
9.1.3. Директор;
9.1.4. Органом контролю Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, є Ревізійна Комісія.
9.1.4.1. Якщо один Акціонер є власником усіх акцій випущених Товариством, або за рішенням Загальних Зборів, Ревізійна Комісія може не створюється, у такому разі контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється аудиторською фірмою, з якою Товариство укладає відповідний договір.

Розділ 10.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Акціонерів (для цілей Статуту – “Загальні збори”). У Загальних Зборах мають право брати участь всі особи, які є власниками акцій Товариства на дату проведення Загальних Зборів, або їхні представники.
10.2. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
10.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
10.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
10.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
10.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
10.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
10.3.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
10.3.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
10.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
10.3.9. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган (Директора) та Ревізійну Комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
10.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
10.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
10.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
10.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
10.3.14. затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений у пункті 8.8. Статуту;
10.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
10.3.16. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
10.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
10.3.18. обрання Голови та членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;
10.3.19. затвердження висновків Ревізійної Комісії;
10.3.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого пунктом 19.18.3. Статуту, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
10.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту Ревізійної Комісії;
10.3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
10.3.23. обрання комісії з припинення Товариства;
10.3.24. За поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину:
- перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (таке рішення приймається ¾ голосів Акціонерів від загальної їх кількості).
10.3.25. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності.
10.3.26. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
10.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції  Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
10.5. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
10.5.1. До порядку денного річних Загальних Зборів обов’язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.3.10., 10.3.11., 10.3.21. пункту 10.3. Статуту.
10.5.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов’язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.3.16., 10.3.17. пункту 10.3. Статуту.
10.6.Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
10.7. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні Збори проводяться з ініціативи Акціонерів або Наглядової Ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними Зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних Зборів.
10.8. Порядок скликання Загальних Зборів:
10.8.1. Наглядова Рада забезпечує скликання чергових та позачергових Загальних Зборів, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів.
10.8.2. Про проведення Загальних Зборів Акціонери повідомляються письмовим повідомленням про проведення Загальних Зборів, що надсилається кожному Акціонеру простим поштовим відправленням, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.16. Статуту – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів.
10.8.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні Збори, простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами.
10.8.3.1. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.
10.8.4. Якщо Товариство станом на дату скликання Загальних Зборів пройшло процедуру лістингу, Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
10.8.5. Якщо кількість Акціонерів станом на дату прийняття рішення про проведення Загальних  Зборів перевищує 1000 осіб Товариство, за рішенням Наглядової Ради, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів також публікує в офіційному друкованому органі  повідомлення про проведення Загальних Зборів та протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення Загальних зборів  в офіційному друкованому органі  здійснює розкриття інформації в повідомленні про проведення Загальних Зборів  шляхом розміщення її в загальнодоступній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за встановленою формою.
10.8.6. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити такі дані:
10.8.6.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
10.8.6.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних Зборів;
10.8.6.3. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах;
10.8.6.4. дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
10.8.6.5. перелік питань, що виносяться на голосування;
10.8.6.6. порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.
10.9. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:
10.9.1. з власної ініціативи;
10.9.2. на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
10.9.3. на вимогу Ревізійної Комісії;
10.9.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
10.9.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом.
10.10. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи Акціонерів  вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.
10.11. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
10.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:
10.12.1. якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 10.9.4. Статуту кількості простих акцій Товариства;
10.12.2. невідповідності вимоги про скликання позачергових Загальних Зборів пункту 10.10. Статуту.
10.13. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Директору або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
10.14. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
10.15. Позачергові Загальні Збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
10.16. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.11. Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів, такі Загальні Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.
10.16.1. У разі скликання Загальних Зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
10.17. За запитом Наглядової Ради Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов’язані протягом п’яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних Зборів.
10.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів та надісланням порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
10.18.1. Наглядова Рада не може прийняти рішення, передбачене пунктом 10.18. Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.
10.19. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів.
10.19.1. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.
10.19.2. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.16. Статуту, – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів.
10.19.3. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана відповідно до пункту 10.19. – 10.19.1 Статуту.
10.19.4. Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
10.19.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів може бути прийнято тільки у разі:
10.19.5.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 10.19. Статуту;
10.19.5.2. неповноти даних, передбачених пунктом 10.19.1. Статуту.
10.19.6. Не пізніш ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Товариство повинно повідомити Акціонерів про зміни в порядку денному шляхом опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про зміни в порядку денному.
10.20. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного повинна надати Акціонерам Товариства можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного до дня проведення Загальних Зборів. Крім цього, Акціонер до дня проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку визначеному у повідомленні про проведення Загальних Зборів, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
10.21.  Загальні Збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
10.22.  Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери або їх представники, які мають більш як 60 відсотків голосів.
10.23. У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається у порядку встановленому чинним законодавством. Зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, після його складення можуть вноситись Головою Наглядової Ради. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
10.24. Представником Акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави та територіальної громади.
10.25. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних Зборах.
10.26. Представники Акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер Товариства має право у будь-який момент замінити свого представника на Загальних Зборах, повідомивши про це Директора.
10.27. Передача Акціонером своїх повноважень iншiй особі здійснюється вiдповiдно до законодавства. Довiренiсть на право участi та голосування на Загальних Зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
10.28. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з’явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
10.29. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
10.30. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
10.31. Рішення Загальних Зборів з питань що передбачені пунктами 10.3.2. – 10.3.7, 10.3.20 Статуту приймаються більш як ¾ голосів Акціонерів від загальної їх кількості.
10.32. Рішення Загальних Зборів з питань обрання органів Товариства у випадках передбачених Статутом приймається шляхом множення загальної кількості голосів Акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (кумулятивне голосування). Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали більшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
10.33. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
10.34. Рішення з питань, винесених на розгляд Загальних Зборів, може прийматися методом опитування (заочне голосування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера – власника голосуючих акцій всі Акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих акцій.
10.35. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.16. Статуту – Акціонерами, які цього вимагають.
10.36. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних Зборах, відповідно до законодавства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
10.37. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.
10.38. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.
10.39. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів.
10.40. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.
10.41. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
10.42. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
10.43. Для голосування на Загальних Зборах Наглядова Рада зобов’язана не пізніш ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадку передбаченому пунктом 10.16.  Статуту – Акціонерами затвердити форму та текст бюлетеня для голосування.
10.44. Бюлетень для голосування повинен містити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату і час проведення Загальних Зборів;
3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.
10.44.1 У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової Ради або Ревізійної Комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів).
10.45. Загальні Збори до початку розгляду питань порядку денного обирають голову та секретаря Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів організовує проведення Зборів та голосування. Секретар Загальних Зборів забезпечує ведення протоколу Загальних Зборів. Головує на Загальних Зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою.
10.46. Загальними Зборами обирається лічильна комісія, яка має здійснити роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними Зборами.
10.47. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію.
10.48. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Крім того, протягом 10 робочіх днів після закриття Загальних Зборів акціонерам, які бажають ознайомитись з підсумками голосування,  надється можливість ознайомитись з протоколом Загальних зборів у приміщенні за місцем реєстрації Товариства.
10.49. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів.
10.50. Результати розгляду питань порядку денного викладаються у протоколі Загальних Зборів. Протокол Загальних Зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.
10.51. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.
10.52. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
10.52.1. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.
10.52.2. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.
10.53. Хід Загальних Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних Зборів чи самих Зборів може фіксуватись технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу  Загальних Зборів.
10.54. Рішення Загальних Зборів, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання Акціонерами, посадовими особами Товариства та особами, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством.
10.55. У разі, якщо рішення Загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги актів законодавства, статуту Товариства, Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Розділ 11.
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1.    Наглядова Рада є органом управління Товариства (для цілей Статуту – «Наглядова Рада»), який представляє інтереси Акціонерів у період між Загальними Зборами і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Директора.
11.2.    Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами. Голова та члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на 3 (три) роки. Обрання Голови та членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Наглядової Ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.
11.3. Голова Наглядової Ради призначає свого Заступника з числа членів Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами.
11.3.1. Якщо Голова Наглядової Ради та/або будь-які два члени Наглядової Ради:
11.3.1.1. відкликаються Загальними Зборами;
11.3.1.2. самостійно складають свої повноваження достроково;
11.3.1.3. у разі смерті або тяжкої хвороби Голови Наглядової Ради та/або будь-яких двох членів Наглядової Ради.
В таких випадках Наглядова Рада зобов’язана негайно скликати позачергові Загальні Збори для обрання нового члена Наглядової Ради. До моменту обрання нового Голови Наглядової Ради, його обов’язки виконує Заступник Голови Наглядової Ради, а в разі відсутності або неможливості виконання Заступником Голови Наглядової Ради своїх повноважень – будь-який з членів Наглядової Ради за її рішенням.
11.3.2. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються (при цьому одночасно припиняється договір):
11.3.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
11.3.2.2. в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової Ради за станом здоров’я;
11.3.2.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової Ради;
11.3.2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
11.4.    Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної Комісії.
11.5.    До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.
11.6. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
11.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
11.6.2. підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, прийняття рішення про спосіб повідомлення Акціонерів про проведення Загальних Зборів, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів;
11.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Директора Товариства;
11.6.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
11.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
11.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
11.6.7. затвердження ринкової вартості цінних паперів та майна у випадках, передбачених Статутом.
11.6.8. обрання та відкликання Директора Товариства;
11.6.9. затвердження умов цивільно-правового/трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
11.6.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
11.6.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
11.6.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом;
11.6.13 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.6.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 8.9. Статуту;
11.6.15. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до пункту 10.8.2.- 10.8.5. Статуту та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до пункту 10.23. Статуту;
11.6.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
11.6.17. вирішення питань, передбачених пунктом 19.18.3. Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
11.6.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може вноситись на розгляд Загальних Зборів;
11.6.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
11.6.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна та цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.6.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
11.6.22. надсилання в порядку, передбаченому пунктом 14.3. Статуту, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до 14.1.-14.6. Статуту;
11.6.23. прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
11.6.24. Надання попередньої письмової згоди на участь Товариства в інших юридичних особах, включаючи господарські товариства, договірних об’єднаннях підприємств (асоціаціях, концернах тощо), погодження проектів їх статутів та затвердження складу і розміру внеску до Статутного капіталу такої особи (грошові кошти, нерухоме чи рухоме майно тощо);
11.6.25. Розробка та підготовка разом з Директором змін та доповнень до Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства;
11.6.26. прийняття рішення на підставі пропозицій Директора про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства крім філій та представництв Товариства;
11.6.27. Прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю Директора;
11.6.28. Прийняття рішення про пред’явлення позовів від імені Товариства на суму, що перевищує 50 000 грн. ;
11.6.29. За поданням Директора здійснює погодження організаційної структури та штатного розкладу Товариства;
11.6.30. Попередній розгляд звітів, які в чинному порядку подає Директор та висновків і матеріалів перевірок і службових розслідувань Ревізійної комісії, та, в разі потреби, прийняття по них рішення чи надання рекомендацій (клопотань) Загальним зборам;
11.6.31. Розгляд пропозицій Директора або акціонерів щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру і способу його зміни.
11.6.32. Надання письмової згоди Директору на призначення чи відкликання головного бухгалтера Товариства;
11.6.33. Надання Загальним зборам рекомендацій щодо створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
11.6.34. Затвердження зовнішнього аудитора, істотних умов договору з ним;
11.6.35. Призначення та відкликання внутрішніх аудиторів Товариства;
11.6.36. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією, службою внутрішнього чи зовнішнього аудиту;
11.6.37. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора)), його дочірніх підприємств, філій та представництв;
11.6.38. Затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення кон¬тролю за їх реалізацією;
11.6.39. Визначення форми контролю за діяльністю Директора, в тому числі обов’язкової кількості та персоніфікації підписів на фінансових документах (платіжних дорученнях) Товариства, договорах відчуження, оренди, придбання, застави майна Товариства, поручительства та отримання кредиту (надання позики третім особам);
11.6.40. Визначення переліку створюваних фондів, узгодження розмірів відрахувань до них та надання пропозицій для затвердження іх Загальними зборами;
11.6.41. Визначення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
11.6.42. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації;
11.6.43. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядку їх захисту та доступу до них;
11.6.44. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
11.6.45. За поданням Директора надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру дивідендів, в межах передбачених чинним законодавством України;
11.6.46. Ініціювання, в разі потреби, позачергових ревізійних перевірок та службових розслідувань;
11.6.47. Надання попередньої письмової згоди Директору на укладення усіх правочинів в рамках статутної діяльності Товариства;
11.6.48. Надання попередньої письмової згоди Директору на відчуження, обтяження чи інше розпорядження нерухомим та рухомим майном Товариства, зокрема, на укладення договорів купівлі-продажу, дарування (безоплатне відчуження), застави, оренди, найму чи лізингу нерухомого та рухомого майна Товариства;
11.6.49. Надання попередньої письмової згоди Директору на укладення, зміну, припинення Директором в процесі поточної фінансово-господарської діяльності будь-яких правочинів, за якими вбачається виникнення у Товариства зобов’язань чи права вимоги;
11.6.50. Надання попередньої письмової згоди Директору на укладення договорів кредиту і позики, які надаються або отримуються Товариством; укладення договорів застави майна Товариства, поруки; надання позик та/або позичок за рахунок коштів Товариства; укладення договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності та/або нематеріальних активів, корпоративних прав, які набуває або відчужує Товариство та/або будь-яких прав, що безпосередньо пов’язані з ними;
11.6.51. Надання попередньої письмової згоди Директору на видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;
11.6.52. Надання попередньої письмової згоди Директору на придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, установ;
11.6.53. Надання попередньої письмової згоди, Директору на придбання Товариством акцій (часток) існуючих господарських това¬риств на вторинному ринку на будь-яку суму;
11.6.54. Надання попередньої письмової згоди Директору на випуск облігацій;
11.6.55. Погодження економічних умов колективного договору перед підписанням його Директором;
11.6.56. Прийняття рішень  про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх положень;
11.6.57. Прийняття рішень  про призначення та звільнення директора і головного бухгалтера дочі¬рніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
11.6.58. Надання дозволу на укладення господарських угод, які укладаються дочірніми підприємствами, на суми, що перевищують встановлені статутами розміри;
11.6.59. Надання дозволу на придбання та відчуження майна (основних фондів) дочірнього підприємства;
11.6.60. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом.
11.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.
11.8. Рішенням Загальних Зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних Зборів, за винятком тих питань, що складають виключну компетенцію Загальних Зборів.
11.9. Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання посадовими особами Товариства та особами, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством.
11.10. Засідання Наглядової Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів, включаючи тих членів Наглядової Ради, які беруть участь у роботі засідання в порядку передбаченому п. 11.11 Статуту. Кожен член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради приймаються більшістю голосів присутніх, у разі розподілу голосів порівну голос голови Наглядової Ради є вирішальним. Рішення, прийняті Наглядовою Радою на її засіданнях, оформлюються протоколом, який має бути оформлений не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.
11.10.1. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:
- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової Ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.
11.11. У випадку, якщо будь-який член Наглядової Ради не може фізично бути присутнім на засіданні Наглядової Ради, він має право у встановленому чинним законодавством порядку уповноважити іншого члена Наглядової Ради, чи будь-яку іншу особу, на представництво його інтересів на такому засіданні Наглядової Ради, та доручити такому члену чи такій іншій особі брати участь у роботі засідання замість себе, голосувати від свого імені і реалізовувати всі інші права і повноваження, що належать відсутньому члену Наглядової Ради.
11.12. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються на вимогу:
(а)    Голови Наглядової Ради, або
(б)    не менше двох членів Наглядової Ради, або
(в)    Директора, або
(г)    Ревізійної комісії, або
(д)    у разі, коли виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства.
11.13. Засідання Наглядової Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватись технічними засобами.
11.14. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
11.15. З метою захисту інтересів Акціонерів Наглядова Рада має право втручатися в оперативну діяльність Директора.
11.16. У роботі Наглядової Ради на її запрошення без права дорадчого голосу можуть брати участь Голова, представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
11.16. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.
11.17. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової Ради, обрані за пропозиціями Акціонерів, які не контролють діяльність Товариства.
11.17.1. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою Радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової Ради – голові комітету з питань аудиту.
11.18. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.
11.19. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою Радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою Радою рішень.
11.20. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами.

Розділ 12.
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.
12.2. До компетенції Директора належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства.
12.2.1. До компетенції Директора, зокрема, належать:
(а)    оперативне керівництво фінансово-господарською діяльністю Товариства;
(б)    виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства;
(в)    розробка правил процедури й інших внутрішніх документів Товариства;
(г)    визначення умов оплати праці працівників Товариства (окрім посадових осіб Товариства).
12.2.2. Загальні Збори та Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів або Наглядової ради.
12.3. Директор призначається Наглядовою  Радою на визначений нею строк. Директором може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах. Директор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх посадових повноважень.
12.4. Директор підзвітний у своїй діяльності Загальним Зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
12.5.    Крім випадків, коли Наглядова рада надасть відповідне попереднє письмове погодження, Директором не може бути особа, яка або близькі родичі якої:
(а)    є посадовими особами, учасниками, акціонерами, власниками паю чи корпоративних прав контрагентів чи конкурентів Товариства чи інших осіб, пов’язаними з ними відносинами контролю, або
(б)    отримують будь-яку частину прибутку від діяльності контрагентів чи конкурентів Товариства чи інших осіб, пов’язаними з ними відносинами контролю, або
(в)    беруть будь-яку участь в управлінні контрагентів чи конкурентів Товариства, чи інших осіб, пов’язаними з ними відносинами контролю;
(г)    отримують винагороду від контрагентів чи конкурентів Товариства, чи інших осіб, пов’язаними з ними відносинами контролю, або мають іншу зацікавленість в діяльності контрагентів чи конкурентів Товариства.
12.6. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.
12.7. Директор:
12.7.1. Має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, вести переговори та укладати договори (угоди) з урахуванням обмежень передбачених цим статутом  та інші юридично значимі акти, представляти інтереси Товариства в усіх державних та інших органах, установах, організаціях, перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;
12.7.2. Видає довіреності від імені Товариства;
12.7.3. Відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;
12.7.4. Підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;
12.7.5. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, приймає рішення, видає накази і розпорядження, обов’язкові для всіх працівників Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні стягнення;
12.7.6. За попереднім погодженням з Наглядовою радою затверджує штатний розклад Товариства;
12.7.7. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та за умови отримання попереднього погодження, укладає від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання.
12.7.7.1. Директор має право укладати від імені Товариства будь-які угоди з іншими особами тільки за умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради, якщо такі інші особи або такі угоди відповідають будь-якому з наведених нижче критеріїв:
(а)    надання попередньої згоди на укладення такої угоди віднесено до компетенції Наглядової ради законом, або цим Статутом, або рішенням Загальних Зборів, або рішенням Наглядової ради. Зокрема за поперднім письмовим дозволом Наглядової ради Директор має право укладати: договори кредиту та застави майна Товариства, відчуження або придбання нерухомого май¬на, будівель, споруд, основних засобів Товариства, договори оренди майна Товариства, договори поруки;
(б)    особа, з якою укладається угода від імені Товариства перебуває з Товариством в трудових відносинах, або є близьким родичем Директора, чи іншої особи, яка перебуває з Товариством в трудових відносинах;
(в)    Директор, інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством, або будь-хто з їх близьких родичів прямо чи опосередковано є акціонером, учасником, власником паю чи корпоративних прав в юридичній особі, з якою укладається угода від імені Товариства, або іншим чином має право на отримання прибутку чи частини прибутку від діяльності такої юридичної особи чи інших осіб, пов’язаних з нею відносинами контролю, або бере участь в управлінні такою юридичною особою, іншими особами, пов’язаними з такою юридичною особою відносинами контролю;
(г) Директор, інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством, або будь-хто з їх близьких родичів прямо чи опосередковано отримує чи отримувала протягом трьох років до дати укладення даної угоди винагороду, кредит, позику, грошову допомогу, майно по цінам нижче ринкових в будь-якій формі від особи, з якою укладається дана угода від імені Товариства, чи посадових осіб, акціонерів, учасників такої юридичної особи, інших осіб, пов’язаних з такою юридичною особою відносинами контролю, або близьких родичів такої фізичної особи;
12.7.8.    Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
12.7.9.    Представляє Товариство у суді, в т.ч. господарському суді, третейському суді, а також міжнародному комерційному арбітражі;
12.7.10. Підписує трудові договори;
12.7.11. Організовує скликання Загальних Зборів у відповідності до положень цього Статуту;
12.7.12. Планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, всіх його структурних підроз¬ділів, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;
12.7.13. Звітує перед Загальними зборами та Наглядовою радою про виконання їх рішень та результати господарської діяльності Товариства;
12.7.14. Приймає участь в розробці змін та доповнень до Статуту та внутрішніх документів Товариства;
12.7.15. Готує проекти статутів (Положень) дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Товариства;
12.7.16. Планує діяльність філій, представництв Товариства, організує їх роботу та контролює виконання планів та завдань;
12.7.17. Складає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню переліку та розмірів відрахувань до фондів Товарист¬ва, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів Товариства;
12.7.18. Надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції з організаційної структури Товариства;
12.7.19. Надає пропозиції Наглядовій раді та Загальним зборам щодо доцільності збільшення статутного капіталу Товариства;
12.7.20. Надає Наглядовій раді та Загальним зборам рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
12.7.21. Ініціює перед Наглядовою радою та Загальними зборами рішення від імені Товариства про заснування інших господарсь¬ких товариств і внесення до їх статутних капіталів майна, коштів Товариства;
12.7.22. За попереднім погодженням з Наглядовою радою визначає умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
12.7.23. Розробляє та представляє для затвердження Загальними зборами річний та перспективний фінансовий та гос¬подарський плани розвитку Товариства;
12.7.24. Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах та на умовах, визначених цим Статутом;
12.7.25. За попередньою письмовою згодою Наглядової ради видає векселі від імені Товариства;
12.7.26. За попередньою письмовою згодою Наглядової ради придбає облігації та векселі інших підприємств, організацій, установ;
12.7.27. За попередньою письмовою згодою Наглядової ради придбає частки в статутному капіталі існуючих господарських товариств на вто¬ринному ринку;
12.7.28. За попереднім погодженням з Наглядовою радою приймає рішення про випуск облігацій Товариства на будь-яку суму, в розмірах, визначених чинним законодавством;
12.7.29. Подає на затвердження Наглядовій раді пропозицію про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Товариства, їх положення;
12.7.30. Подає на затвердження Наглядовою радою пропозицію про призначення та звільнення Директора та головного бухгалтера дочі¬рніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
12.7.31. За затвердженням Наглядовою радою надає письмовий дозвіл керівництву дочірніх підприємств на придбання або відчуження майна (основних фондів);
12.7.32. Укладає угоду з незалежним реєстратором (після затвердження її умов Наглядовою радою) та організовує персональний облік акціонерів Товариства;
12.7.33. За рішенням Наглядової ради подає позови від імені Товариства на суму, що перевищує 50 000 грн. ;
12.7.34. В рамках своєї компетенції, видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
12.7.35. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, документи господарської діяльності;
12.7.36. Пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів товариства для затвер¬дження Наглядовою радою;
12.7.37. Укладає трудові контракти з робітниками і спеціалістами, або від імені Товариства підписує колективний дого¬вір, приймає та звільнює їх з роботи згідно чинного законодавства та умов колективного договору (контрактів);
12.7.38. Затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові інструкції фахівців, інших працівників та структурних підрозділів, здійснює постійне керівництво та контроль за їх діяльністю;
12.7.39. Ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки;
12.7.40. Виконує інші функції, які не суперечать Статуту і не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
12.7.41. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства та здійснює інші повноваження, що передбачені або випливають з положення цього Статуту та чинного законодавства України.
12.8.    Питання стосовно умов діяльності та матеріального забезпечення Директора визначаються Наглядовою радою в договорі, що підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради.
12.9. За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Директором своїх обов’язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов’язана та має право відсторонити Директора від виконання посадових обов’язків на час до прийняття рішення Наглядовою Радою про допуск Директора Товариства до виконання посадових обов’язків або прийняття рішення щодо звільнення Директора Товариства.
12.9.1. Відсторонення від виконання посадових обов’язків Директора Товариства за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов’язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для скликання позачергового засідання Наглядової Ради.
12.9.2. На період відсторонення Директора від виконання ним посадових обов’язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов’язки Директора.
12.10. У випадку неможливості виконання Директором своїх обов’язків, його обов’язки виконує його заступник, якщо інша особа не була призначена тимчасово виконуючою обов’язки Директора за рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора особа, що тимчасово виконує обов’язки Директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом.

Розділ 13.
КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

13.1.    Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора здійснюється Ревізійною Комісією (для цілей Статуту – «Ревізійна Комісія»).
13.2. Кількісний склад Ревізійної Комісії визначається Загальними Зборами та може становити від 3 членів. Голова та члени Ревізійної Комісії обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування, строком який визначається Загальними Зборами. Членами Ревізійної Комісії не можуть бути Директор або члени Наглядової Ради, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.
13.3. Ревізійна Комісія контролює та перевіряє:
13.3.1.    виконання прийнятих Загальними Зборами рішень;
13.3.2.    виконання рішень Директора з питань фінансово-господарської діяльності та їх відповідність чинному законодавству і Статуту;
13.3.3.    виконання Директором рішень щодо усунення недоліків, виявлених ревізією;
13.3.4.    стан розрахунків по акціях з Акціонерами, дотримання прав Акціонерів щодо розподілу прибутку, надання переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
13.3.5.    дотримання порядку оплати акцій Акціонерами;
13.3.6.    вжиття Директором заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності – вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
13.3.7.    правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов’язкових платежів, а також правильність розрахунків з банківськими установами;
13.3.8.    правильність визначення розміру Статутного капіталу і кількості акцій, що випускаються Товариством;
13.3.9.    використання коштів Резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
13.3.10.    сплату Акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
13.3.11.    стан каси і майна Товариства;
13.3.12.    інші дії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
13.4.    Ревізійна Комісія здійснює планові та позапланові перевірки документації Товариства, а також службові розслідування за фактами виявлених порушень.
13.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна Комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
13.5.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
13.5.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
13.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Директора або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
13.5. Ревізійна Комісія має право залучати до роботи експертів, аудиторські організації за рахунок Товариства.
13.6. Ревізійна Комісія зобов’язана:
13.6.1. розглядати кошториси витрат та плани Товариства;
13.6.2. здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
13.6.3. своєчасно готувати висновки по річних звітах та балансах, без яких Загальні Збори не вправі затверджувати звіт та баланс;
13.6.4. вимагати позачергового скликання Загальних Зборів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань посадових осіб Товариства;
13.6.5. повідомляти Загальні Збори, а в період між ними – Наглядову Раду про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та/або зловживання посадових осіб Товариства.
13.7.    Ревізійна Комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Члени Ревізійної Комісії мають право дорадчого голосу при прийнятті Директором рішень.
13.8. Засідання Ревізійної Комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на пів року. Засідання Ревізійної Комісії є правомочним якщо на ньому присутні всі її члени. Кожний член Ревізійної Комісії має під час голосування один голос. Усі рішення Ревізійної Комісії приймаються простою більшістю голосів. Протоколи засідань Ревізійної Комісії підписуються Головою Ревізійної Комісії та секретарем, що обирається на її засіданні.
13.9.    Ревізійна Комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним Зборам  або Наглядовій Раді. Ревізійна Комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної Комісії Загальні Збори не вправі затверджувати баланс Товариства.
13.10. Висновок Ревізійної Комісії за результатами річної перевірки повинен містити:
13.10.1. інформацію щодо достовірності даних, які містяться в звітах та інших фінансових документах, в тому числі достовірності даних, що містяться в річному балансі Товариства;
13.10.2. інформацію про факти порушення (у разі їх виявлення) порядку ведення бухгалтерського обліку і надання фінансової звітності, встановленої нормативними актами України, під час здійснення фінансово – господарської діяльності.
13.11.    Ревізійна Комісія при здійсненні своїх повноважень не повинна порушувати нормальний режим роботи Товариства.
13.12. У своїй роботі Ревізійна Комісія керується чинним законодавством України і даним Статутом.
13.13.  За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Головою чи будь-яким із членів Ревізійної Комісії своїх обов’язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов’язана та має право відсторонити Голову або будь-якого із членів Ревізійної Комісії від виконання посадових обов’язків на час до прийняття Наглядовою Радою рішення про допуск Голови чи відповідного члена Ревізійної Комісії до виконання посадових обов’язків або прийняття Загальними Зборами рішення щодо звільнення Голови чи відповідного члена Ревізійної Комісії.
13.13.1. Відсторонення від виконання посадових обов’язків Голови чи будь-якого з членів Ревізійної Комісії за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов’язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для скликання позачергових Загальних Зборів.
13.13.2. На період відсторонення Голови Ревізійної Комісії від виконання ним посадових обов’язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов’язки Голови Ревізійної Комісії.
13.14. Рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної Комісії приймається Загальними Зборами.
13.15. У випадках, передбачених законодавством України, для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає незалежного аудитора (аудиторську організацію). При цьому аудиторська перевірка здійснюється на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою Радою.
13.16. Аудиторська або спеціальна перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як 10 відсотками акцій. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки покладаються на Акціонерів, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними Зборами не буде ухвалене рішення про інше

Розділ 14.
ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО  ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

14.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов’язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
14.1.1. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.
14.2. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов’язана запропонувати всім Акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.
14.3. Зазначена в пункті 14.2. особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх Акціонерів – власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім’я Наглядової Ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова Рада зобов’язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному Акціонеру відповідно до реєстру Акціонерів протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).
14.3.1. Пропозиція Акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:
14.3.1.1. особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
14.3.1.2. запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
14.3.1.3. строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
4) порядок оплати акцій, що придбаваються.
14.4. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.
14.5. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до пункту 13.18.3.1. Статуту.
14.6. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання

Розділ 15.
ПРАВОЧИНИ ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), Акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
15.1.1. є стороною такого правочину;
15.1.2. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
15.1.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
15.1.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
15.1.5. є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
15.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є про наявність у неї такої заінтересованості.
15.3. Директор зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової Ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:
15.3.1. предмет правочину;
15.3.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
15.3.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
15.3.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
15.4. Наглядова Рада протягом п’яти робочих днів зобов’язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
15.4.1. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова Рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні Збори.
15.4.2. Наглядова Рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
15.5. Положення пункту 15.1. Статуту не застосовуються у разі:
15.5.1. реалізації Акціонерами переважного права відповідно до пункту 5.4. Статуту;
15.5.2. пропорційного викупу Товариством в Акціонерів розміщених ним акцій;
15.5.3. приєднання до товариства, що здійснюється відповідно до пункту 19.18.3. Статуту, якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
15.5.4. надання посадовою особою органів Товариства або Акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.
15.6. У разі недотримання вимог, передбачених пунктами 15.1-15.5.4. Статуту, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.
15.7. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених статтею 15.1-15.5.4. Статуту, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з Акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

Розділ 16
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. Товариство зобов’язане зберігати:
16.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
16.1.2. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
16.1.3. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
16.1.4. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
16.1.5. протоколи Загальних Зборів;
16.1.6. матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів;
16.1.7. протоколи засідань Наглядової Ради, накази і розпорядження Директора;
16.1.8. протоколи засідань Ревізійної Комісії;
16.1.9. висновки Ревізійної Комісії та аудитора Товариства;
16.1.10. річну фінансову звітність;
16.1.11. документи бухгалтерського обліку;
16.1.12. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
16.1.13. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
16.1.14. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
16.1.15. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
16.1.16. інші документи, передбачені законодавством, Статутом, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради, Директора.
16.2. Документи, передбачені пунктом 16.1. Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному Акціонерам.
16.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
16.4. Документи, передбачені пунктом 16.1. Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства.
16.5. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених в пункті 16.1. Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
16.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Директор зобов’язаний надати йому завірені копії документів, визначених пунктом 16.1. Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 16.5. Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.
16.7. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у пункті 16.1. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
16.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора Товариства або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних Зборів.
16.9. На вимогу Акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.
16.10. Товариство зобов’язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

Розділ 17.
ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

17.1. Фінансовий рік починається 01 січня і закінчується 31 грудня. Після закінчення кожного фінансового року складається річний звіт.
17.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік, а також звітність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
17.3. Товариство надає органам державної статистики статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.
17.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
17.5. Фінансові результати діяльності Товариства за рік визначаються відповідно до річного звіту і балансу, які затверджуються Загальними Зборами.
17.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, відділень і представництв встановлюється Директором, відповідно до Положень про них і чинного законодавства України.
17.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною Комісією. Окрім відповідних органів Товариства, зазначених в даному Статуті, контроль за діяльністю Товариства здійснюється державними органами відповідно до чинного законодавства в межах їх компетенції.

Розділ 18.
ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

18.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються чинним законодавством про працю.
18.2. Товариство зобов’язується вживати всіх необхідних заходів по забезпеченню охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов.
18.3. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
18.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.
18.5. Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, які представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством.
18.6. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:
18.6.1. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій Раді або Ревізійній Комісії;
18.6.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
18.6.3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
18.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
18.8. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
18.9. У разі якщо відповідальність згідно із пунктом 18.8. Статуту несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Розділ 19.
ПРИПИHЕHHЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
19.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.
19.2.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
19.3. Якщо Товариство, припиняється внаслідок:
19.3.1. поділу – його акції конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
19.3.2. злиття, приєднання – його акції конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
19.3.3. перетворення – його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
19.4. При виділі акції Товариства, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами.
19.5. Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
19.6. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством.
19.7. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.
19.8. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного рішенням Наглядової Ради. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
19.9. На зборах учасників підприємницького товариства-правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства-правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
19.10. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
19.11. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів товариства.
19.12. Наглядова рада товариства з кількістю акціонерів – власників простих акцій більше 100 осіб, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.
19.13. Матеріали, що надсилаються Акціонерам, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випаду передбаченому пунктом 19.12. Статуту;
4) у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
19.14. За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
19.15. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними Зборами останнього з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
19.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань перед ним.
19.16.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
19.17. Злиттям Товариства з іншим акціонерним товариством визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов’язків цих товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.
19.17.1 При злитті Товариства з іншим акціонерним товариством усі права та обов’язки кожного з них переходять до товариства-правонаступника відповідно до передавального акта.
19.17.2. Процедура злиття Товариства з іншим акціонерним товариством здійснюється за таким порядком:
19.17.2.1. прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;
19.17.2.2. задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства, відповідно до пункту 19.30. Статуту;
19.17.2.3. реалізація Акціонерами права вимоги обов’язкового викупу належних їм цінних паперів Товариства в порядку, передбаченому пунктами 5.3.  Статуту;
19.17.2.4. складення комісією з припинення Товариства передавального акта;
19.17.2.5. прийняття наглядовою радою кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття товариств, про затвердження проекту договору про злиття товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариств, що припиняються, в акції товариства, створюваного в результаті злиття товариств;
19.17.2.6. отримання Наглядовою Радою висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття товариств;
19.17.2.7. прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб товариства на здійснення подальших дій щодо припинення товариств шляхом злиття;
19.17.2.8. подання уповноваженими особами товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
19.17.2.9. реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
19.17.2.10. присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
19.17.2.11. укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;
19.17.2.12. обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариств, що припиняються;
19.17.2.13. затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;
19.17.2.14. державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;
19.17.2.15. подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;
19.17.2.16. реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства на акції товариств, що припиняються, та скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;
19.17.2.17. державна реєстрація припинення товариств, що припинилися шляхом злиття;
19.17.2.18. отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.
19.18. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх його (їх) прав та обов’язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.
19.18.1. Наглядова рада кожного товариства, що приєднується, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада Товариства, що приєднується, виносить також на затвердження Загальних Зборів питання про затвердження передавального акта.
19.18.2. Спільні загальні збори акціонерів товариств ухвалюють рішення про внесення змін до статуту та, у разі потреби, з інших питань. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів визначається договором про приєднання.
19.18.3. Якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов’язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.
19.18.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, що приєднується, які були викуплені Товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.
19.18.5. Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було Товариство, що приєднується. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому чинним законодавством.
19.18.6. Процедура приєднання Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 19.17.2. Статуту.
19.19. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов’язків більше ніж одному новому акціонерному товариству-правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.
19.19.1. Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвердження Загальних Зборів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.
19.19.2. Загальні Збори Товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.
19.19.3. Розміщення акцій товариств-правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами у Статутному капіталі, що припинилося шляхом поділу. Кожен Акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств-правонаступників.
19.19.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені Товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку встановленому  чинним законодавством.
19.19.5. Товариство-правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства-правонаступника. Якщо акціонерних товариств-правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.
19.19.6. Процедура поділу Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 19.17.2. Статуту.
19.20. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов’язків Товариства, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
19.20.1. Наглядова Рада, виносить на затвердження Загальних Зборів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів, придбання акцій створюваного товариства самим Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.
19.20.2. Загальні Збори ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій Товариства, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів, придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.
19.20.3. Загальні збори акціонерів кожного створюваного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення його органів.
19.20.4. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами в Статутному капіталі.
19.20.4.1. Акції Товариства викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства-правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому чинним законодавством.
19.20.5. Товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які виникли у Товариства, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями разом з Товариством.
19.20.6. Процедура виділу Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 19.17.2.  Статуту.
19.21. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов’язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом.
19.21.1. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
19.21.2. Наглядова Рада, виносить на затвердження Загальних Зборів питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.
19.21.3. Загальні Збори, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.
19.21.4. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.
19.21.5. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками Акціонерів у Статутному капіталі Товариства, що перетворюється.
19.21.6. Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не погашені в порядку, визначеному чинним законодавством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому чинним законодавством.
19.22. Товариство ліквідується:
19.22.1. за рішенням Загальних Зборів у тому числі, у зв’язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося;
19.22.2. на підставі рішення суду;
19.22.3. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством про банкрутство;
19.22.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
19.23. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними Зборами, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду (господарського суду) – ліквідаційною комісією (комісією з припинення), що призначається цими органами.
19.24. Від дня призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення) до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Директора.
19.25. Ліквідаційна комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів Товариства, у тому числі заходів передбачених законодавством.
19.26. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства.
19.27. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу, складеного ліквідаційною комісією, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні підтверджуватися незалежним аудитором (аудиторською організацією).
19.28. Порядок і умови розподілу грошових коштів Товариства, що належать йому, включаючи виручку від розпродажу майна Товариства при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства розподіляються між акціонерами Товариства у порядку і на умовах, передбачених законодавством.
19.29. Товариство є таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про це до єдиного державного реєстру.
19.30. У разі ліквідації Товариства коли воно є платоспроможним вимоги її кредиторів та Акціонерів задовольняються у такій черговості:
19.30.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
19.30.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
19.30.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);
19.30.4. у четверту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
19.30.5. у п’яту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно пункту 5.2.2. Статуту;
19.30.6. у шосту чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
19.30.7. у сьому чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до пункту 5.2.1. Статуту;
19.30.8. у восьму чергу – розподіл майна між Акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
19.30.9. у дев’яту чергу – всі інші вимоги.
19.40. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
19.41. У разі недостатності майна Товариства, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Розділ 20.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

20.1. Комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства складають усі відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.
20.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначаються Наглядовою Радою.
20.3. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються чинним законодавством.

Розділ 21.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.1. З питань, не врегульованих Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.
21.2. У випадку якщо окремі положення Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.
21.3. У разі, коли будь-яка норма внутрішніх положень та/або документів Товариства суперечить будь-якому відповідному положенню Статуту, необхідно керуватись положеннями Статуту.
21.4. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Загальних Зборів.
21.5. Зміни, які сталися у Статуті, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом і набувають чинності з моменту внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру.

ПІДПИС:

Директор ПАТ “Херсонбудтранс”, що діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від «15» вересня 2010р. (Протокол № 1/2010, від 15.09.2010 р.)

 п/п  /Дуруєва М.М./